Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г. и действащите нормативни актове в Република България.  

Уважаеми Клиенти,
Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта shop.topshape.bg и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.  

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги на информационното общество „Нова трейд“ ЕООД, със седалище и адрес на „НОВА ТРЕЙД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Съединение, Област Пловдив, ул.„Шипка” № 3, ЕИК 115144922, представлявано от управителя, национален телефон: 032 277 400, e-mail: info@novatrade.com, наричано по-долу за краткост „НОВА ТРЕЙД” от една страна и от друга страна -  Получателят /-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн: shop.topshape.bg наричан по-долу за краткост „сайт”.  

ЛИЧНИ ДАННИ
2. С настоящите Общи условия „Нова трейд“ ЕООД уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. 
3. На страницата shop.topshape.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. „Нова трейд“ ЕООД гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп. 
4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Нова трейд“ ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
5. „ Нова трейд“ ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „Нова трейд“ ЕООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
6. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на „Нова трейд“ ЕООД при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

 

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.
8. Електронният магазин shop.topshape.bg предлага богата гама от напитки, произведени от „Нова трейд“ ЕООД. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.
8.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин shop.topshape.bg.
9. „Нова трейд“ ЕООД не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
10. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки включително, включително условията за съхранение е предоставена от „Нова Трейд“ ЕООД и са обявени в интернет сайта.
11. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките. 
12. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката. 
13.  „Нова Трейд“ си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани  и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт. 

 

ПОРЪЧКИ
14.  Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на „Нова Трейд“ ЕООД. Поръчката на стоки чрез интернет сайта shop.topshape.bg предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 19 – 23 от настоящите Общи условия.
15.  За да направите поръчка през сайта на „Нова Трейд“ ЕООД, следвайте следните стъпки:
15.1.  Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите.
15.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка (виртуална кошница за пазаруване), натиснете бутона „ПОРЪЧАЙ” (поръчка със задължение за плащане). Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка (кошница).
15.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Моята кошница”. До него е изписан броят на добавените в кошницата продукти и общата стойност на поръчката до момента.
15.4.  За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Моята кошница”. На страницата ще видите текущия списък с продукти,  налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. Тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди да продължите със следващата стъпка на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Продължи напред”. 
15.5.  На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно - три имена, телефон за връзка, e-mail, адрес за доставка.
15.6.  Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин shop.topshape.bg В случай, че сте съгласни с настоящите „Общи условия“, моля, натиснете „Продължи”. 
15.7.  На екрана ще се появи окончателния изглед на поръчката Ви, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката.
15.8.  Във всеки един момент, преди потвърждаване на поръчката, Потребителят, има възможност да установи и поправи грешки, допуснати при въвеждане на информацията.
15.9. В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Потвърди поръчката си”.
16.  При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „Нова трейд“ ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона "Потвърди поръчката си", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Моята кошница” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила. 
17.  На посочения от Вас e-mail или по телефона ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.
18.  При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, „Нова трейд“ ЕООД има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, „Нова трейд“ ЕООД може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната и потребителя е потвърдил, че е съгласен.
19.  Ако е необходимо, служител на „Нова трейд“ ЕООД ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
20.  Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:
20.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:
20.1.1.  Плащане при доставка („наложен платеж“).
21.  При „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Нова трейд сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

ДОСТАВКА
24.  Стоките, поръчани от електронния магазин shop.topshape.bg освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:
24.1. за територията на Република България - до 3 /три/ работни дни.
Срокът за доставка започва да тече от изпращане на потвърждение за поръчката от страна на „Нова Трейд“ ЕООД. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.
25.  „Нова трейд“ ЕООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от „Нова Трейд“ ЕООД обстоятелства.
26.  Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми „Нова трейд“ ЕООД на тел. 032 277 400
27.  При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и „Нова трейд“ ЕООД не бъде незабавно уведомен на тел 032 277 400, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
28.  Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с „Нова трейд“ ЕООД на тел 032 277 400 за отстраняване на несъответствието.
29.  При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 
30.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „Нова Трейд“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
31.  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на „Нова трейд“ ЕООД на тел. 032 277 400
32. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.
Разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.
При връщане на стока е задължително прилагането на получения документ при доставка (фактура) и стоките не трябва да имат нарушен търговски вид /(тоест да не са отворени и/или празни бутилки или с нарушен етикет/.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ
33. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)
Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (уебсайт: shop.topshape.bg; електронен адрес: info@novatrade.com).  Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител -по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, като разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Ако желаете сумата да Ви бъде възстановена, моля изпратете ни данни (като коментар в заявката) на банкова сметка: IBAN / Име на титуляр. След като получим потвърждение, че стоката/стоките са получени на указания адрес, сумата ще Ви бъде възстановена в рамките на 10 работни дни.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук.

34. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.
35. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху „Нова трейд“ ЕООД, с получаването на стоката от „Нова трейд“ ЕООД.
36. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на „Нова трейд“ ЕООД стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал „Нова трейд“ ЕООД за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като „Нова трейд“ ЕООД се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.
37. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки  в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.
38.  Търговска гаранция.
38.1. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания /вкл. на срока на годност/, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора
38.2. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя.

38.3. Потребителят не може да се позове и губи правата си по право на отказ от стоката:


а) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката; 
б) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;
38.7. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно - независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.
39. Рекламации
39.1. Рекламациите се предявяват пред „Нова трейд“ ЕООД или пред упълномощено от него лице. Рекламации могат да бъдат предявявани:
39.2. Рекламациите се подават писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:
- на адреса по търговска регистрация на дружеството „Нова трейд“ ЕООД – гр. Съединение, ул. „Шипка“ 3
- по електронен път - на електронния адрес за рекламации на „Нова трейд“ ЕООД – info@novatrade.bg
39.3. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
39.4. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
а). касова бележка или фактура;
б). протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
в). други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
40. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на „Нова трейд“ ЕООД. „Нова трейд“ ЕООД уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителя е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.
41. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
42.  В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, „Нова трейд“ ЕООД има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
43. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на „Нова трейд“ ЕООД на формата за въпроси и запитвания или на тел 032 277 400, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък. 
44.  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Нова трейд не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
45.  Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин shop.topshape.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между „Нова Трейд“ ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
46.  Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чек бокса) "Запознах се и съм съгласен с Общите условия" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.
47. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителя е въвел съответното име и парола за достъп.
48. Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.